Nürnberger Meisterzinn

Gießformen aus Metall von Nürnberger Meisterzinn sind für halbplastische 40 mm Figuren aus den Themengebieten Preußen im 18. Jh. und Mittelalter.
Best.-Nr.: 403/1101
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
18,95 € *
Best.-Nr.: 403/1102
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
18,95 € *
Best.-Nr.: 403/1103
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
18,95 € *
Best.-Nr.: 403/1104
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
18,95 € *
Best.-Nr.: 403/1105
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
18,95 € *
Best.-Nr.: 403/1106
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
18,95 € *
Best.-Nr.: 403/1107
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
18,95 € *
Best.-Nr.: 403/1109
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
18,95 € *
Best.-Nr.: 403/1110
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
18,95 € *
Best.-Nr.: 403/1001
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1002
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1003
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1004
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1005
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1006
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1007
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1008
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1009
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1301
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1302
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1303
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1304
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1305
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1306
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1307
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
21,00 € *
Best.-Nr.: 403/1321
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
25,95 € *
Best.-Nr.: 403/1322
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
25,95 € *
Best.-Nr.: 403/1323
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
25,95 € *
Best.-Nr.: 403/1324
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
25,95 € *
Best.-Nr.: 403/1328
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
25,95 € *
Best.-Nr.: 403/1329
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
25,95 € *
Best.-Nr.: 403/1330
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
25,95 € *
Best.-Nr.: 403/1325
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
25,95 € *
Best.-Nr.: 403/1332
Nürnberger Meisterzinn
Größe 40 mm
25,95 € *