Tamiya Neuheiten 2021

Best.-Nr.: 6058/31212
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:700
26,95 € *
Best.-Nr.: 6058/31902
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:700
9,55 € *
Best.-Nr.: 6058/31903
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:700
8,75 € *
Best.-Nr.: 6058/32519
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
26,95 € *
NEU
Best.-Nr.: 6058/12056
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:12
UVP 144,95 € 109,95 € *
Best.-Nr.: 6058/25199
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
71,95 € *
NEU
Best.-Nr.: 6058/12057
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:12
UVP 159,95 € 119,95 € *
Best.-Nr.: 6058/60791
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
49,95 € *
Best.-Nr.: 6058/24355
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:24
61,95 € *
Best.-Nr.: 6058/30055
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
92,95 € *
Best.-Nr.: 6058/60744
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
20,50 € *
Best.-Nr.: 6058/14024
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:12
30,95 € *
Best.-Nr.: 6058/32599
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
25,50 € *
Best.-Nr.: 6058/61121
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
99,95 € *
Best.-Nr.: 6058/35378
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
53,95 € *
Best.-Nr.: 6058/24360
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:24
52,95 € *
Best.-Nr.: 6058/24359
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:24
43,95 € *
Best.-Nr.: 6058/20043
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:20
38,50 € *
Best.-Nr.: 6058/31316
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:700
17,75 € *
Best.-Nr.: 6058/31322
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:700
17,45 € *
Best.-Nr.: 6058/31323
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:700
17,45 € *
Best.-Nr.: 6058/31401
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:700
9,55 € *
Best.-Nr.: 6058/31404
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:700
9,55 € *
Best.-Nr.: 6058/31429
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:700
8,75 € *
Best.-Nr.: 6058/35377
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
25,95 € *
Best.-Nr.: 6058/60707
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
13,75 € *
Best.-Nr.: 6058/12692
Tamiya
Maßstab 1:48
10,75 € *
Best.-Nr.: 6058/12042
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:12
109,95 € *
Best.-Nr.: 6058/25424
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
58,95 € *
Best.-Nr.: 6058/24133
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:24
20,95 € *
Best.-Nr.: 6058/24194
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:24
26,50 € *
Best.-Nr.: 6058/24221
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:24
28,95 € *
Best.-Nr.: 6058/32600
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
28,95 € *
Best.-Nr.: 6058/37029
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
51,95 € *
Best.-Nr.: 6058/61122
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
109,95 € *
NEU
Best.-Nr.: 6058/32602
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
15,75 € *
Best.-Nr.: 6058/12693
Tamiya
Maßstab 1:48
10,85 € *
Best.-Nr.: 6058/35376
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
48,95 € *
NEU
Best.-Nr.: 6058/14139
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:12
55,95 € *
NEU
Best.-Nr.: 6058/24362
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:24
41,95 € *
NEU
Best.-Nr.: 6058/24361
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:24
41,95 € *
NEU
Best.-Nr.: 6058/24042
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:24
28,50 € *
NEU
Best.-Nr.: 6058/12691
Tamiya
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:12
36,50 € *